ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  - ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 18/03/2018

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 18/03/2018

26, 2018 Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι σύμφωνα με το

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 ΑΡΘΡΟ 14ο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

[ . . . . . Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα τακτικά μέλη που έχουν συμπληρώσει ένα έτος από την εγγραφή τους. Δεν μπορούν να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο τα μέλη εκείνα που ανήκουν συγχρόνως στο Διοικητικό Συμβούλιο άλλου ναυτικού αθλητικού σωματείου, εκτός αν με υπεύθυνη έγγραφη δήλωση τους προς το αποχωρούν Διοικητικό Συμβούλιο ή την Τακτική Γενική Συνέλευση γνωρίσουν ότι παραιτούνται την διοικήσεως του άλλου ναυτικού αθλητικού σωματείου . . . ]

Πρόσκληση Τακτικής Γεν. Συνέλευσης 18/03/2018

Αίτηση Υποψηφιότητας

Πρακτικά Γενικής τακτικής συνέλευσης 5/3/2017